Navigation
FAQ

Veel gestelde vragen

Parochie H. Clara Samen Kerk Zijn

Veelgestelde vragen over het project Samen Kerk Zijn

In dit document vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het project Samen Kerk Zijn. We hebben de informatie voor u verzameld om te zorgen voor meer duidelijkheid en transparantie over de toekomst van de H. Clara parochie.

1. Waarom is het proces Samen Kerk Zijn gestart en wat is het doel ervan?

 • Het proces Samen Kerk Zijn is gestart vanwege verschillende redenen: teruglopend kerkbezoek, de toekomstige krimp van het pastorale team, een afname in vitaliteit van de kernen zoals geconstateerd in de vitaliteitstoets en toekomstige financiële uitdagingen. Op dit moment zijn er geen financiële problemen maar bij ongewijzigd beleid zijn in 2040/2045 alle financiële middelen op en moeten alle kerken gesloten worden. Het doel van het proces van Samen kerk Zijn is om stappen te zetten naar een vitale geloofsgemeenschap in de toekomst waarbij kerksluitingen onvermijdelijk zijn. Sluitingen gebaseerd op transparantie en heldere criteria. Het parochiebestuur wordt in dit proces begeleid door bureau xpand.

2. Is er een visie op de toekomst van parochie?

 • Zeker. De parochie wil zich vernieuwen en ontwikkelen tot een missionaire parochie. Waarbij de focus ligt op het verdiepen van het geloof en het betrekken van alle gelovigen, ook diegenen die momenteel niet (meer) naar de kerk komen. Er lopen al diverse initiatieven hiervoor en veel vrijwilligers zetten zich hiervoor samen met het pastorale team in. In ons land zijn overigens veel meer parochies momenteel bezig met dit vernieuwingsproces. Vertrekpunt is dat parochianen de geloofsgemeenschap maken tot een vitale geloofsgemeenschap die ook jongeren, gezinnen en mensen aanspreekt die niet (meer) deelnemen aan de geloofsbeleving. De mensen maken in dit vernieuwingsproces het verschil, niet de stenen.

3. Worden kerkgebouwen stapsgewijs gesloten of in één keer?

 • Het is verstandig om in één keer door de zure appel heen te bijten. Het parochiebestuur zal advies geven over welke kerken zullen sluiten, hoewel de daadwerkelijke sluiting mogelijk geleidelijk zal plaats vinden. In augustus zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit bekend maken waarin is opgenomen welke kerken dicht zullen gaan.

4. Worden de sluitingen kosten-gedreven of gebaseerd op andere factoren zoals kerkbezoek en voorzieningen?

 • Alle relevante factoren worden meegenomen in de besluitvorming, waaronder kerkbezoek, vitaliteit, actieve vrijwilligers, kosten en toekomstperspectieven. Objectieve criteria worden momenteel opgesteld om deze verschillende aspecten te wegen. In de werkgroep en de klankbordgroep zal ook gekeken worden welke voorzieningen kunnen blijven of aanvullend worden geïmplementeerd als de kerk sluit.

5. Kerken gaan dus sluiten in de toekomst en parochianen zullen op een andere locatie gaan kerken. Wordt er gedacht aan parochianen die minder mobiel zijn?

 • Er wordt zeker nagedacht over oplossingen, zoals taxivervoer of carpooling door parochianen, om ervoor te zorgen dat ook minder mobiele parochianen de kerk kunnen blijven bezoeken.

6. Wat is het tijdspad van het proces?

 • Vóór de zomervakantie wordt een conceptadvies voor kerksluitingen geformuleerd door de werkgroep/klankbordgroep aan het parochiebestuur. Ook de parochianen worden dan geïnformeerd. Het parochiebestuur zal een voorgenomen besluit nemen in augustus. Het kan echter tot een jaar duren voordat het voorgenomen besluit definitief wordt bevestigd door het Bisdom.

7. Hoelang zal het totale proces duren?

 • Het proces kan enkele jaren in beslag nemen, afhankelijk van verschillende factoren zoals de besluitvorming van het Bisdom en eventuele herbestemming van kerkgebouwen.

8. Wordt er rekening gehouden met de geografische bereikbaarheid van kerken?

 • Dat is een punt van aandacht. De kernen liggen op maximaal ca 15 minuten rijden van elkaar. Wel moeten we ervoor zorgen dat mensen naar de kerk kunnen komen en dat bereikbaarheid geen factor wordt om niet meer naar de kerk te kunnen gaan.

9. Hebben de parochie H. Clara en de parochie H. Franciscus hetzelfde proces?

 • Nee, de processen verschillen. De situatie in de parochie H. Franciscus is een andere. Zo zijn daar in de afgelopen jaren bijvoorbeeld al kerken gesloten.

10. Wat is de rol van het Bisdom in het proces?

 • Het Bisdom is betrokken bij het proces en overlegt met het parochiebestuur. Uiteindelijk is het aan het Bisdom om een voorgenomen besluit van het parochiebestuur over te nemen.

11. Zullen er bepaalde kerken alleen open blijven op feestdagen en bij begrafenissen?

 • Nee, als een kerk sluit, zal deze volledig gesloten zijn. De kerken die open blijven zullen in de toekomst alle vieringen (waaronder uitvaarten) verzorgen. Alle begraafplaatsen blijven open, zolang er voldoende capaciteit is om deze te blijven onderhouden.

12. Wat gebeurt er met een kerkgebouw dat dicht gaat?

 • Als besloten is dat een kerk dicht gaat zal een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in kerkelijk erfgoed advies geven welke functies het gebouw kan vervullen en bepalen wat de waarde van de gebouwen is. Daarna kan het proces van herbestemming opgestart worden.

13. Wat gebeurt er met het erfgoed van een kerk na sluiting?

 • Dit zal zorgvuldig worden overwogen en mogelijk herbestemd worden voor andere functies in de gemeenschap.

14. Hoe kunnen we het kerkbezoek van jongeren vergroten?

 • Dit vereist gesprekken waarbij jongeren betrokken zijn. Het is belangrijk om te begrijpen wat jongeren aanspreekt en hoe de kerk een aantrekkelijke en eigentijdse omgeving voor hen kan creëren voor geloofsbeleving en -verdieping.

15. Hoe staat de parochie ten opzichte van lekenvoorgangers?

 • De parochie volgt hierbij het beleid van Rome en het Bisdom. Er zijn een aantal gebedsleiders binnen de parochie actief. Ook zijn er een paar kandidaten aangemeld bij het Bisdom voor een nieuwe gebedsleiderscursus. Gebedsleiders worden met name ingezet bij speciale, niet reguliere vieringen en in het geval er een voorganger uitvalt.

16. Wordt er straks geïnvesteerd in de duurzaamheid van de kerken die open blijven?

 • Bij kernen die openblijven, zal geïnvesteerd worden in duurzaamheid, inclusief de mogelijke installatie van zonnepanelen.

De lijst met veelgestelde vragen wordt regelmatig geactualiseerd. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Tom Koot, projectleider Samen Kerk Zijn: t.koot@xpand.eu

Klik hier om de veelgestelde vragen als PDF te openen