All
Jongeren
Groep
Koor
Project
Werkgroep
PCI

Cantabo

Het koor Cantabo verzorgt 1 à 2 keer per maand de zang tijdens de zaterdagavond of zondagochtendviering.

Ook bij huwelijksvieringen en uitvaartdiensten zingt het koor.

Het koor repeteert iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Het heeft een eigen dirigent en een eigen organist.

Ook heeft het een eigen liturgiegroep, gevormd uit leden van het koor.

De Liturgiecommissie komt 1 x per 1 of 2 maanden bij elkaar en zoekt gezangen uit voor de komende 2 á 3 vieringen.

De gezangen voor de Feestdagen gaan in overleg met de pastores.

De liturgiegroep houdt een muziekbibliotheek bij.

Bij uitvaartdiensten neemt een lid van het bestuur contact op met de familie van de overledene, om de gewenste muziek uit te zoeken.

Bij huwelijksvieringen wordt de muziek uitgezocht met het bruidspaar.

Vergaderingen:  Het bestuur houdt 2 x per jaar een korte vergadering.

1 x per jaar is er een algemene ledenvergadering.

In het korenoverleg ( 1 x per jaar ) worden de data en koren van en bij alle vieringen vastgelegd.

Bij jubilea van de koorleden (25, 40 of meer jaren lidmaatschap) kunnen onderscheidingen worden aangevraagd:  Gregoriusspeld en Pro Ecclesia.

Waimbaji

Het koor Waimbaji verzorgt ongeveer 12 x per jaar de zang tijdens de weekendviering.

Tijdens het korenoverleg ( 1 x per jaar) worden de data van de vieringen vastgelegd.

Er zijn ook vaste vieringen die het koor ieder jaar verzorgt: Witte Donderdag, Paaswake,

Oogstdankdag, Kerstnacht of -ochtendmis (om en om met Cantabo), Oudejaars-

avond.

In de zomermaanden (juli en augustus) wordt er niet gezongen.

 

Het koor repeteert iedere donderdagavond van 19.45 - 21.30 uur.

Het koor heeft een eigen dirigent en eigen muzikale begeleiding. 

De lezingen en de voorbeden in de vieringen worden door een koorlid gedaan.

Ieder koorlid heeft een eigen map met alle liedjes die ze kennen.

Iedereen kan liedjes inbrengen die ingeoefend worden. De liedjes komen dan in de map erbij.

 

Het koor geeft 1 x per 2 à 3 jaar een concert n.a.v. een thema. De opbrengst van deze avond is 

de laatste jaren bestemd geweest voor een Goed Doel.

Een enkele keer gaat het koor ergens anders zingen ( op verzoek).

 

Informatie:   De liturgiegroep maakt gebruik van de Bijbel en het boek ” Het jaar door”

                    ( hierin staan alle weekendevangelies genoemd). Verder halen ze veel uit

                    misboekjes van andere parochies.

                    De liedjes worden gekozen uit de eigen map

  

Vergaderingen: - Het bestuur heeft vier keer per jaar een vergadering (± 2 ½ uur) .

              - 1x per jaar een korenoverleg

 

Tijdsinvestering:            Bestuur:  4 avonden per jaar (ledenadministratie kost extra tijd).

0172- 409404.

PCI Nieuwkoop Noorden Woerdense Verlaat

IPCI “De Mantel” 

De IPCI  is een instelling binnen de parochiekerngemeenschappen Nieuwkoop Noorden en Woerdense Verlaat en staat voor Inter Parochiële Caritas Instelling.  De IPCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en, daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de IPCI praktisch gezien?
De IPCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de IPCI?
De IPCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de Parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat ,die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeelt. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het armenfonds en de jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.
Een financiële donatie is altijd welkom op giro 34.64.72.598 t.n.v. IPCI “De Mantel”.

De IPCI bestaat uit vijf leden:

Bestuurslid functie Telefoonnummer
Hanriëtte Brouwer (voorzitter) (onbekend)
Kees Schutter ( Secretaris) (onbekend)
Martien van Noordenburg ( Penningmeester) (onbekend)
0172-409283