PCI Aarlanderveen Ter Aar

P.C.I.

P.C.I. staat voor Parochiële Caritas Instelling. De P.C.I. probeert om in deze moderne tijd, waarin een ieder het financieel goed zou moeten hebben, hulp te bieden aan een ieder die door omstandigheden in financiële of materiële problemen is gekomen (door welke aard dan ook veroorzaakt). Dit onder grootste privacy voor de betrokkenen. U kunt ook uw financiële bijdrage leveren voor het diaconale werk in onze parochie. Met dit geld worden mensen geholpen, die in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen (uiteraard nadat andere sociale instanties geraadpleegd zijn). Dit kan door uw bijdrage over te maken op banknummer 34.64.25.530 t.n.v. P.C.I. Aarlanderveen/Ter Aar.

Voorzitter De heer J. Kempen 0172-602943

Penningmeester Mevrouw B. Slof 0172-572500

Secretaris Mevrouw J. van der Post 0172-571171

0172-602943

PCI Langeraar

Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, welke zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten.

Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen worden, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan eenmalige geldelijke steun bij ziekte, ouderdom of  werkeloosheid. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten in of vanuit de parochie Langeraar. Alle aanvragen worden discreet en zorgvuldig behandeld.

Voorzitter: Ton den Haan                                 tel 0172-538260 e-mail   pcilangeraar@rkgroenehart.nl

Secretaris: Jolanda Mank-van der Hulst             tel0172-605120 e-mail  pcilangeraar@rkgroenehart.nl

PCI Nieuwkoop Noorden Woerdense Verlaat

IPCI “De Mantel” 

De IPCI  is een instelling binnen de parochiekerngemeenschappen Nieuwkoop Noorden en Woerdense Verlaat en staat voor Inter Parochiële Caritas Instelling.  De IPCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en, daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de IPCI praktisch gezien?
De IPCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de IPCI?
De IPCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de Parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat ,die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeelt. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het armenfonds en de jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.
Een financiële donatie is altijd welkom op giro 34.64.72.598 t.n.v. IPCI “De Mantel”.

De IPCI bestaat uit vijf leden:

Bestuurslid functie Telefoonnummer
Hanriëtte Brouwer (voorzitter) (onbekend)
Kees Schutter ( Secretaris) (onbekend)
Martien van Noordenburg ( Penningmeester) (onbekend)
0172-409283

PCI Zevenhoven

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

Het is in 1854 dat de regering de eerste Armenwet afkondigt in Nederland. Een jaar later wordt het armbestuur binnen de parochie een zelfstandige groep welke de armenzorg op zich neemt en werkt onafhankelijk van het kerkbestuur. Het zou ruim een eeuw duren voordat de staat de Algemene bijstandswet invoert. Het is ook in die tijd dat de naam armbestuur werd omgedoopt tot de Parochiële Caritas Instelling. Caritas is een Latijns woord wat betekent, “liefde van God ofwel naastenliefde”.
Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie, “dienstbaar zijn voor de medemens”.De leden van de PCI zetten zich in voor de noden binnen de kerkgemeenschap
Denk hierbij aan:
·         Verwijzing naar de juiste instanties zoals bijstandswet of de W.M.O
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
·         Eenmalige geldelijke ondersteuning door onvoorziene omstandigheden
·         Een ouder die het schoolreisje van hem of haar kind niet kan betalen
·         Geldelijke steun aan instanties voor gemeenschappelijk doel
·         Rond de kerst het bezoeken van alleenstaande en of zieken mensen.Het is niet zo dat de PCI de rol van de bijstand of sociale dienst overneemt.De PCI bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers en worden benoemd door het bisdom voor
4 jaar als kerkelijk rechtspersoon met mogelijkheid tot een tweede termijn van 4 jaar.
In 2010 heeft de PCI een folder uitgebracht en daar kunt u het een andere meer over de PCI lezen.Met ingang van 1 januari 2016 moeten wij aan de publicatieplicht voldoen. Hiermee zijn wij door
de Belastingsdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Instelling.
Dit houdt in dat gegevens bekend zijn zoals de samenstelling van het bestuur, beleidsplan
en baten en lasten overzicht.
Dit kunt u raadplegen door de volgende link van deze site te bezoeken:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT550

Ook hebben we sinds kort een eigen email: pcizevenhoven@rkgroenehart.nl

De P.C.I. besaat uit de volgende personen:

Voorzitter mevrouw Ina Tersteeg-Rijkelijkhuizen telefoon 537172
Secretaris André Bos telefoon 537671
Penningmeester John Akerboom telefoon 539725
Bestuurslid Petra van den Berg-van Trigt telefoon 539936
Bestuurslid Truus Hassing-van Tol

PCI Roelofarendsveen

Wat is de PCI en wat doet zij?

De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.

De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.

Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.

Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.

De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.

De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.

De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.

In stilte

De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.

Voor wie:

De PCI helpt alle mensen uit de Emanuelparochie die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.

Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.

Laat het ons weten

Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.

Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.

Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?

U kunt onderstaand aanvraagformulier invullen en versturen. Op dit moment kunt u nog niet on-line invullen maar wel een email sturen. U kunt het formulier wel kopiëren naar een word document. U kunt ook bellen of een briefje schrijven naar het secretariaat van de PCI.

“Armoede bestaat niet”, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.

pci.emanuel@rkgroenehart.nl 

PCI Hoogmade Woubrugge

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De Parochiële Caritas Instelling heeft als hoofdtaken om de caritas (christelijke liefde) een herkenbare plaats te bieden binnen de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn.De Parochiële Caritas Instellingen van Hoogmade en Woubrugge zijn samengegaan.

Contactpersonen:

Voorzitter:
Koos van Wieringen

Secretariaat:
Peter van Rijn
Theo Bosmanlaan 61
2355 DA Hoogmade
Telefoon 071-5012589
Email: PCIHoogmadeWoubrugge@Gmail.com

PCI Leimuiden Rijnsaterwoude

Wat is de PCI en wat doet zij?
De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.
De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.
De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.
Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.
Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.
De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.
De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.
De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.
In stilte
De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.
Voor wie:
De PCI helpt alle mensen uit de parochiekern Sint Jan de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.
Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.
Laat het ons weten
Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.
Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.
Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?
U kunt benaderen via onderstaande e-mailadres. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar het secretariaat van de PCI.

Samenstelling PCI:
Voorzitter: Pastoor J. Glas
Penningmeester: M. Senne
Secretaris: W. Duivenvoorden
Lid: R. Gorter

pcisintjandedoper@outlook.com
Telefoon: 071-3312459

Privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Sint Jan de Doper

PCI Rijpwetering Oud Ade

PCI:  Parochiële Caritas Instelling

Is een instelling met als doel, om te zien naar de mensen in nood.

Hulpaanvragen worden gehonoreerd door financiële steun of doorverwezen naar andere instanties.

contactpersoon      Rijpwetering: Ans van Haastregt- Borst
06 - 46682750
contact persoon     Oud Ade: Riet v.d. Geest-de Jong
071 - 5018416
06 - 46682750

PCI Nieuwveen

Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, die zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten.

Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen worden, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan eenmalige geldelijke steun bij ziekte, ouderdom of werkeloosheid. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten in of vanuit de parochie Nieuwveen. Alle aanvragen worden discreet en zorgvuldig behandeld.

Tanja van den Berg
juftanja@gmail.co
Harry Burgmijer h.burgmijer@ziggo.nl
Brigitta Hoogervorst brigittahoogervorst@live.nl
Pedro v. d. Voorn
perdo-cindy@live.nl
Erwin Teunissen de.teuntjes@gmail.com