button_ vormselVormsel
Het Vormsel is de bekrachtiging van het Doopsel. De zalving met heilige olie, het Chrisma, duidt de gave aan van de heilige Geest, de Helper. Je mag op de heilige Geest rekenen als een kracht in je leven.
Het Vormsel ontvangen geeft aan dat jezelf ‘ja’ zegt op het geloof in God, in Jezus Christus en de heilige Geest. Wat begonnen is met je Doop, dat gaat verder in je verdere leven.Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een priester die hij daar voor vraagt. Deze strekt zijn handen over de vormelingen uit en bidt dat hun de gaven van de heilige Geest mogen worden geschonken:
“Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij hebt uw dienaren herboren doen worden uit het water en de heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden U: zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam. Door Christus onze Heer.” Vervolgens legt hij zijn hand op je hoofd en tekent je met heilige olie, chrisma,  in de vorm van een kruis. Hij zegt: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het katholieke geloof maakt Bewust Katholiek internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Met deze filmpjes wil Bewust Katholiek vooral jonge mensen informeren, hen uitdagen tot nadenken, en hen helpen hun geloof beter onder woorden te brengen. Ook zijn de filmpjes geschikt voor mensen die zich voorbereiden op een sacrament. Bijvoorbeeld ouders die hun kind laten dopen. Klik HIER om het filmpje over het Vormsel te zien.

KLIK HIER voor het bekijken van de digitale informatie avond


Vormeling:

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboorte datum:
Jongen/Meisje:
Doop datum:
Doop kerk:
1ste Communie datum:
1ste Communie kerk:

Vader:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:

Moeder:

Familienaam:
Doopnaam voluit:
Roepnaam:

Adres gezin:

Straat huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Email:
Mobielnummer
School:
Plaatsnaam school:
Kerklocatie:
Eventuele opmerking: