Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

Het is in 1854 dat de regering de eerste Armenwet afkondigt in Nederland. Een jaar later wordt het armbestuur binnen de parochie een zelfstandige groep welke de armenzorg op zich neemt en werkt onafhankelijk van het kerkbestuur. Het zou ruim een eeuw duren voordat de staat de Algemene bijstandswet invoert. Het is ook in die tijd dat de naam armbestuur werd omgedoopt tot de Parochiële Caritas Instelling. Caritas is een Latijns woord wat betekent, “liefde van God ofwel naastenliefde”.
Dit ligt ook heel dicht bij het Griekse woord Diaconie, “dienstbaar zijn voor de medemens”.De leden van de PCI zetten zich in voor de noden binnen de kerkgemeenschap
Denk hierbij aan:
·         Verwijzing naar de juiste instanties zoals bijstandswet of de W.M.O
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
·         Eenmalige geldelijke ondersteuning door onvoorziene omstandigheden
·         Een ouder die het schoolreisje van hem of haar kind niet kan betalen
·         Geldelijke steun aan instanties voor gemeenschappelijk doel
·         Rond de kerst het bezoeken van alleenstaande en of zieken mensen.Het is niet zo dat de PCI de rol van de bijstand of sociale dienst overneemt.De PCI bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers en worden benoemd door het bisdom voor
4 jaar als kerkelijk rechtspersoon met mogelijkheid tot een tweede termijn van 4 jaar.
In 2010 heeft de PCI een folder uitgebracht en daar kunt u het een andere meer over de PCI lezen.Met ingang van 1 januari 2016 moeten wij aan de publicatieplicht voldoen. Hiermee zijn wij door
de Belastingsdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Instelling.
Dit houdt in dat gegevens bekend zijn zoals de samenstelling van het bestuur, beleidsplan
en baten en lasten overzicht.
Dit kunt u raadplegen door de volgende link van deze site te bezoeken:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT550

Ook hebben we sinds kort een eigen email: pcizevenhoven@rkgroenehart.nl

De P.C.I. besaat uit de volgende personen:

Voorzitter mevrouw Ina Tersteeg-Rijkelijkhuizen telefoon 537172
Secretaris André Bos telefoon 537671
Penningmeester John Akerboom telefoon 539725
Bestuurslid Petra van den Berg-van Trigt telefoon 539936
Bestuurslid Truus Hassing-van Tol