Wat is de PCI en wat doet zij?
De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Armoede bestaat niet, hoor je mensen wel eens zeggen. De praktijk is echter anders.
De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op een bestaansminimum. Maar dan toch vallen er nog mensen tussen wal en schip. Voor die mensen wil de Parochiële Caritas Instelling (PCI) een reddingsboei zijn.
De PCI kan hulp bieden aan individuele mensen en aan gezinnen, met name wanneer geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale voorzieningen.
Mensen kunnen in (acute) financiële nood komen door bijvoorbeeld hoge schulden, een verhuizing vanwege een scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische kosten, hoge kosten vanwege kinderen m.b.t. onderwijs of contributie voor een club.
Voorbeelden uit een lange rij. Zijn ze schrijnend? De wereld zal er niet door vergaan, maar het gaat wel om mensen die soms even geen kans zien om dat beetje geld bijeen te schrapen, waardoor er weer eens wat geluk en blijdschap door het huis waait.
De PCI wil vanuit het christelijk geloof gestalte geven aan de opdracht van Christus dienstbaar te zijn aan de samenleving en de medemens in nood te helpen.
De PCI beheert het vermogen dat in de loop van enkele eeuwen is opgebouwd uit giften en nalatenschappen van welvarende parochianen. Deze parochianen wilden hun (financiële) geluk delen met mensen die het veel minder goed hadden dan zij.
De PCI maakt géén geld over naar een andere rekening. De PCI betaalt bijvoorbeeld wel een gasrekening, een kinderfiets of een vakantie voor een gezin dat dit al jaren niet meer heeft kunnen doen.
In stilte
De PCI blijft bewust bescheiden op de achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het benodigde geldbedrag snel ter beschikking komt.
Voor wie:
De PCI helpt alle mensen uit de parochiekern Sint Jan de Doper Leimuiden en Rijnsaterwoude die onze hulp nodig hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in gelovige of niet-gelovige mensen. Voor Christus zijn immers ook alle mensen gelijk.
Werkgroepen of individuele mensen die een maatschappelijk doel nastreven of mensen uit onze parochie die werkzaam zijn voor of in de Derde Wereld, kunnen ook een beroep doen op de PCI.
Laat het ons weten
Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten.
Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. U kunt ook contact met ons opnemen of samen de PCI benaderen.
Hoe kunt u een beroep doen op de PCI?
U kunt benaderen via onderstaande e-mailadres. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar het secretariaat van de PCI.

Samenstelling PCI:
Voorzitter: Pastoor J. Glas
Penningmeester: M. Senne
Secretaris: W. Duivenvoorden
Lid: A. Engele

pcisintjandedoper@outlook.com
Telefoon: 071-3312459

Privacyreglement en privacyverklaring voor PCI Sint Jan de Doper te Leimuiden en Rijnsaterwoude.

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) (of Armenbestuur) van de parochie Leimuiden en Rijnsaterwoude. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op d.d.  21 januari 2019 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook verstuurd naar degene die zich met  een hulpvraag tot de PCI wendt.  Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via: E-MAILADRES: pcisintjandedoper@outlook.com EN/TELFOONNUMMER: 071-3312459

Het privacyreglement leest en download u hier. .

De privacyverklaring leest en download u hier.