Algemeen

Petruskerk (geschiedenis)

Jacobuskerk (geschiedenis)

Mariakerk (geschiedenis)

Algemeen

De parochiekern  Emanuel is een Rooms katholieke geloofsgemeenschap in de dorpen Oude Wetering, Roelofarendsveen en Nieuwe Wetering. De parochiekern is ontstaan in 2006 uit een fusie van drie voormalige parochies. De parochiekern heeft thans nog de beschikking over drie kerken: de Petruskerk, de Mariakerk en de Jacobuskerk.

Het parochiebestuur is voornemens om begin 2013 alle liturgische activiteiten te concentreren in de Petruskerk. Het Bisdom ondersteunt deze concentratie. De Jacobuskerk zal dan worden afgestoten en een beslissing over de toekomst van de Mariakerk wordt in de loop van 2012 verwacht.

De Emanuel parochiekern is een actieve geloofsgemeenschap met ruim 500 vrijwilligers en ca 3500 parochianen.


voormalige parochie St. Petrus’ Banden).

In de vroegste tijd was er in Roelofarendsveen al kerkelijke beleving vast te stellen.
In de geschiedschrijving van de kerk in Rijnsaterwoude werd in 1156 al gemeld dat Oude en Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen onder de daar gevestigde kerk behoorden.
Voor de Reformatie was er in Roelofarendsveen een kapel gesticht, welke zich bevond op het plein van de oude Ignatiusschool, thans muziekcentrum.
Met de Reformatie (het verbieden van de Rooms katholieke leer), omstreeks 1566, werd de kapel vernield. De klok uit de kapel belandde in een poel vlak bij de kapel en is later opgevist. Deze werd in de volgende kerken, en ook nu nog, gebruikt als luidbel voor de vieringen. In 1633 kwam de weleerwaarde heer Antonius van der Plaat naar onze streken. Hij vestigde zich in Oud Ade. In 1659 kocht Van der Plaat, met het geld van een bevriende relatie uit Leiden, twee woningen in Roelofarendsveen. Deze werden voor misvieringen gebruikt en aan de achterzijde uitgebreid en vormden zo de eerste kerk in Roelofarendsveen.
Van der Plaat stelde ook pastoors aan, toen missionarissen genoemd. Dit was gevaarlijk want de Rooms katholieke vieringen waren streng verboden.

klokketorem petruskerkEen bijzondere gebeurtenis in de kerkgeschiedenis van Roelofarendsveen is het volgende.
In 1726 werd door de Staten van Holland en West Friesland hier pastoor Jacobus du Pré benoemd. Hij was in Mechelen geboren en was priester der Claerasie (Jansenist). Hij was niet welkom in Roelofarendsveen, maar heeft hier toch 50 jaar gewerkt, ondanks dat vele parochianen naar elders verhuisden of te kerk gingen. In de nacht van 30 januari 1776, het was een strenge winter, is de pastoor naar bed gegaan met een kooltje vuur in een aarden potje.
Zo ontstond er brand, waarbij zowel de pastorie als de pastoor verbrandden.

In 1854/1856 is de tweede kerk gebouwd in Roelofarendsveen. Omstreeks die tijd heeft Cees Castelijn de eerste kerk nog geschilderd. Deze dertien schilderstukken zijn in 1975 door schilder Theo Wesselman geheel gerestaureerd en worden in het kerkarchief bewaard.
De fraaie tweede kerk (de kathedrale kerk van de Veen genoemd) is in 1969 gesloopt en moest plaats maken voor een moderne kerk, waarvoor op 15 oktober 1970 de eerste steen werd gelegd door deken-pastoor Th. Van Niekerk. Op 26 september 1970 werd de kerk ingewijd door Mgr. M.A. Jansen, bisschop van Rotterdam.
In de kerk worden vele oude stukken bewaard uit het rijke verleden, waaronder twee monstransen, diverse kelken, een oude preekstoel en altaartafel.


(voormalige parochie Jacobus de Meerdere).

Deze parochie te Oude Wetering is ontstaan uit de St. Petrus’ Banden parochie.
Reeds op 5 augustus 1890 bezochten de heren Cornelis van Berkel en Zeeger Fokker, twee parochianen die te Oude Wetering woonden, de bisschop van Haarlem, Mgr. Bottemane. Zij verzochten hem een nieuwe parochie te stichten in Oude Wetering. Voor de kerk werd de boerderij van J. Roelofs aangekocht voor fl 13.000,-. Deze stond op de plaats waar zich thans de woonwijk Zuidschans bevindt. De muren van de boerderij werden verhoogd en zo ontstond de kerk. Het koetshuis werd de pastorie. Op 22 oktober 1893 werd de kerk “Jacobus de Meerdere” ingezegend.
De parochie bestond toen uit 66 gezinnen, met in totaal 315 zielen. Kapelaan Gerardus Koopman werd de eerste pastoor. In 1906 werden preekstoel, communiebanken, orgel, Maria-altaar en kruiswegstaties aangeschaft. Er volgen een aantal moeilijk jaren voor de parochie. Heel wat parochianen verhuisden en er kwamen geen katholieken voor terug.
In 1918 werd het 25-jarig bestaan van de kerk gevierd met ingebruikneming van een nieuw elektrisch orgel. In 1920  kwam er katholiek onderwijs in Oude Wetering. jacobuskerk
Vele pastoors volgden elkaar op. Tijdens het pastoraat van pastoor Saraber kwam er in 1938 een grote kolenkachel. Tot die tijd was er geen verwarming in de kerk geweest!
In 1962, het jaar van het 2e Vaticaans concilie, kwam pastoor G.W. Lemmers. Deze pastoor kreeg de opdracht de bouw van een nieuwe kerk met pastorie voor te bereiden. Kerkeveilingen etc. vonden plaats om middelen te verwerven. Zo kon op 11 december 1965 de eerste steen worden gelegd voor een nieuwe kerk aan de Meerkreuk.
Deze kerk brandde op zondag 9 februari 1969 echter helemaal af door kortsluiting. Op 9 september 1969 werd dan ook voor de 2e maal een eerste steen gelegd.
In 1993 vierde de parochie haar 100-jarig bestaan met een mooi programma.

OP 7 september is de laatste viering geweest in deze kerk en is deze aan de eredienst ontrokken.


(voormalige parochie Maria Preentatie)

Op 14 maart 1931 ontvangt pastoor J.G. Onel in Roelofarendsveen een brief van de bisschop van Haarlem dat de heer A. Goossens is benoemd tot kapelaan in Roelofarendsveen met de opdracht een nieuwe parochie met kerk en pastorie te stichten.
Uit de notulen uit die tijd blijkt dat er ook al land beschikbaar was, maar toch zijn de plannen niet uitgevoerd, gezien de intrekking van de opdracht aan kapelaan Goossens bij brief van 15 juli 1931.
mariakerk

Lang blijft het stil, totdat op 5 november 1949 een brief wordt ontvangen van bisschop Mgr. J.P. Huibers met de benoeming van kapelaan Simon Lichthart en de opdracht om de stichting van een nieuwe parochie voor te bereiden. Eind 1949 werd de oude inmakerij van P.C. de Jong betrokken als noodkerk. Op 7 januari 1950 volgde de benoeming van pastoor Lichthart.
De noodkerk werd ingericht. De ingangsdeuren waren oude deuren van het gemeentehuis, het altaar werd beschikbaar gesteld door de Nuntius Mgr. Paolo Giobbe en geplaatst door de gebroeders Zijp. Ook communiebanken, beelden, biechtstoel, doopvont en orgel werden geschonken. Zo werd die oude inmakerij een gezellig en intiem kerkje.
Uit een brief van 11 juli 1950 blijkt dat ook voor deze nieuwe parochie een armbestuur wordt geformeerd uit Roelofarendsveen. Er was een startkapitaal aan effecten en landerijen van fl 40.125,-
Reeds in 1950 werd aan het Westeinde van de familie van der Poel een stuk land gekocht voor het bouwen van een kerk, pastorie en kerkhof. Deze bouw begon op 8 augustus 1950 en op 22 mei 1951 werd de kerk ingewijd door bisschop Mgr. J.P. Huibers. Het plein voor de kerk werd vernoemd naar een oud pastoor uit Roelofarendsveen “ pastoor Onelplein”.
In 2006, bij het 55 jarig bestaan van de kerk is er een Mariakapelletje gerealiseerd.