19 januari:

Met dank aan Kees van den Burg voor alle mooie foto’s!

 

27 december: kerk in de steigers

Kees van den Burg zal iedere twee weken foto’s maken van de herbouw. We zullen deze foto’s delen via onze nieuwsbrief. Super veel dank aan Kees van den Burg voor deze fantastische foto’s.

 

3 oktober: start herbouw Onze Lieve Vrouw Geboortekerk

Op 3 oktober 2022 is Aannemer van den Hoed begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.

‘Onze Lieve Vrouw Geboortekerk wordt herbouwd – Het vele voorbereidende werk en al het overleg daaromheen is klaar,’ aldus het parochiebestuur

Voor alle inwoners van Hoogmadenaren was de brand van 4 november een verdrietige en schokkende dag. Het hart uit het dorp was weg. Het voelde als het afscheid van een dierbare. De parochianen uit Woubrugge en Hoogmade zijn gezamenlijk gaan rouwen en er ontstonden mooie initiatieven. De vitale geloofsgemeenschap nam duidelijk toe. Het aantal vrijwilligers groeide en vele handen wilden helpen. Er stonden nieuwe kosters op, jonge moeders melden zich aan om de gezinsviering nieuw leven in te blazen, een zaalteam werd snel gevormd. Met een gezamenlijk doel: geloofsgemeenschap te blijven in Hoogmade.

De geloofsgemeenschap is een vierende gemeenschap met veel koren. Belangrijke gebeurtenissen in ieders leven verdienen speciale aandacht. Het is goed om op die momenten de warmte en saamhorigheid van de gemeenschap te ervaren. De parochiekern heeft de afgelopen jaren enthousiaste initiatieven genomen waaruit blijkt er een sterke behoefte is om de kerk weer het middelpunt van het dorp te laten zijn. De activiteiten liepen uiteen van een braderie, dierenzegeningen, tot aan openluchtvieringen in de stromende regen.

Een groep parochianen werkte samen met vertegenwoordigersvan het Bisdom Rotterdam en architect Veldman Rietbroek om de tekeningen voor het herstel en de inrichting van de kerk te maken. In nauwe samenwerking met het Bisdom Rotterdam werd een vernieuwde inrichting van de kerk bepaald. Op 2 juni heeft bisschop Van den Hende door middel van een Bisschoppelijk Machtiging zijn goedkeuring gegeven aan de herbouw en inrichting van de kerk. De benodigde omgevingsvergunning van de gemeente is gereed.

De komende weken zal overleg worden gevoerd met de aannemer en de verzekeringsmaatschappij om het definitieve herbouw inrichtingsplan uit te gaan voeren.

´We hebben dit allemaal voor elkaar gekregen dankzij de inzet van een grote groep zeer betrokken vrijwilligers. Graag wil ik hen bedanken voor hun bijdragen. Ook de komende jaren zal die inzet meer dan nodig zijn,´ aldus pastoor Glas.

Bisdom Rotterdam – Parochie H. Franciscus en parochiekern Hoogmade-Woubrugge kunnen herbouwplannen gaan uitvoeren

Op 4 november 2019 werd de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk van Hoogmade door brand verwoest. Al snel werd de vraag gesteld of er herbouw van de kerk plaats kon vinden voor de parochiekern Hoogmade-Woubrugge. De parochiekern, ondersteund door het parochiebestuur en het pastoraal team, was ervan overtuigd dat Hoogmade-Woubrugge vitaal genoeg is om als kerkelijk hart te dienen voor de pastorale zorg in de parochiekern.

Voor herbouw van de kerk had de parochie H. Franciscus een bisschoppelijke machtiging nodig. Om de vraag naar de mogelijkheid van herbouw te kunnen beantwoorden, moest aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In een brief d.d. 12 februari 2021 werden deze voorwaarden door de bisschop gecommuniceerd met de parochie H. Franciscus. De voorbereiding van nieuwbouw van het kerkgebouw in Hoogmade zou voort kunnen gaan, mits zou worden voldaan aan enkele voorwaarden, waaronder:

  • overeenstemming met de verzekeraars over de afwikkeling van de brandschade
  • overeenstemming met het bisdom over een sluitend meerjarenperspectief in menskracht en middelen (vitaliteit van de gemeenschap in termen van kerkelijke betrokkenheid, vrijwilligerskader, stabiele geefbereidheid voor tenminste de komende tien jaar)
  • overeenstemming met het bisdom over een duurzame, verantwoorde en nieuwe inrichting van de te herbouwen kerk
  • overeenstemming met het bisdom over de financiering

De aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging schetst de vitaliteit van de gemeenschap Hoogmade-Woubrugge die men in de loop van de komende jaren verder wil uitbouwen, ingebed in het pastoraal beleid van de parochiefederatie, dat momenteel wordt vernieuwd. Kernbegrippen daarin zijn: gastvrij, missionair, geloofsvormend en een gemeenschap die betekenis heeft voor mensen. De aanvraag gaat in op de gevraagde punten van kerkelijke betrokkenheid, vrijwilligerskader en stabiele geefbereidheid.

In de aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging is een duurzame, verantwoorde en nieuwe inrichting van de te bouwen kerk aangegeven. De te herbouwen kerk krijgt een liturgische ruimte van ongeveer 150 zitplaatsen die strikt afgescheiden is van de andere ruimte. In geval van grotere vieringen kan de liturgische ruimte worden uitgebreid tot 300 zitplaatsen door een scheidingswand te openen naar het atrium. Andersom is dit niet mogelijk, zodat de liturgische ruimte enkel voor de eredienst gebruikt wordt. Zo is er sprake van nevenfunctionaliteit en niet van multifunctionaliteit. Het atrium zal worden gebruikt voor het organiseren van missionaire activiteiten en ontmoetingen voor zover die niet in tegenspraak zijn met het kerkelijke karakter van het gebouw. Daarnaast is het atrium een gelegenheid om kerkelijke condoleances te houden. De liturgische ruimte krijgt een eigen hoofdentree. Het dak en de vloer worden geïsoleerd en er wordt vloerverwarming toegepast.

De aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging werd ingediend bij het bisdom op 22 maart 2022. Nadat de bisdomstaf advies had verkregen van de Vastgoed Advies Commissie van het bisdom (VAC), werd de aanvraag voor de bisschoppelijke machtiging met dit advies voorgelegd aan de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) en aan het Hoogwaardig Kathedraal Kapittel. Deze beide diocesane gremia hebben positief geadviseerd. Daarop is op 2 juni de bisschoppelijke machtiging opgesteld en aan het bestuur van de parochie H. Franciscus gestuurd. Dit kan nu de plannen voor de herbouw van de kerk met de parochiekern Hoogmade-Woubrugge gaan uitvoeren.

Lees meer op de website van het Bisdom Rotterdam, klik hier.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Stuur een mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl en u ontvangt u  de nieuwsbrief en het parochieblad Samenstromen in uw mailbox.

Stichting De Groene Punt

Stichting De Groene Punt is opgericht na de brand in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade. De Stichting streeft een aandeel bij te dragen in de herbouw en de onderhoud van het kerkgebouw in Hoogmade. De gelden zullen geworven worden om de logistieke voorzieningen van de kerk te verbeteren, eigentijdse elementen te kunnen toevoegen en de kerk te kunnen onderhouden. Lees meer hier.

Steun de herbouw van onze kerk

Het bisdombestuur zegt  ja tegen de voorbereiding van de herbouw van de kerk.” Helpt u mee? Doe een bijdrage voor onze herbouw. Via deze QR-code kunt u ons helpen de herbouw van onze kerk te realiseren. Ons rekeningnummer is: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 of klik hier.

Foto bovenaan: Kees van den Burg

Foto rechts: Mariska van Leeuwen