3 artikelen

PCI Nieuwkoop Noorden Woerdense Verlaat

IPCI “De Mantel”  De IPCI  is een instelling binnen de parochiekerngemeenschappen Nieuwkoop Noorden en Woerdense Verlaat en staat voor Inter Parochiële Caritas Instelling.  De IPCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en, daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt. Wat doet de IPCI praktisch gezien? De IPCI […]

Waimbaji

Het koor Waimbaji verzorgt ongeveer 12 x per jaar de zang tijdens de weekendviering. Tijdens het korenoverleg ( 1 x per jaar) worden de data van de vieringen vastgelegd. Er zijn ook vaste vieringen die het koor ieder jaar verzorgt: Witte Donderdag, Paaswake, Oogstdankdag, Kerstnacht of -ochtendmis (om en om met Cantabo), Oudejaars- avond. In […]

Cantabo

Het koor Cantabo verzorgt 1 à 2 keer per maand de zang tijdens de zaterdagavond of zondagochtendviering. Ook bij huwelijksvieringen en uitvaartdiensten zingt het koor. Het koor repeteert iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Het heeft een eigen dirigent en een eigen organist. Ook heeft het een eigen liturgiegroep, gevormd uit leden van het […]