• We zijn op weg naar Pasen. De Paasweek is een periode die duurt 7 dagen en vooraf gaat aan Pasen. Bijbelse gebeurtenissen worden herdacht, zoals de aankomst van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal, de passie van Christus en de verrijzenis van Jezus, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgisch jaar, volgend op de goede Week. Jezus is uit de dood opgestaan.
 • Op zaterdag 9 april vindt in onze kerk om 13.30 uur de gebedsviering van Barmhartigheid plaats. Het Pastoraal team zal hierbij aanwezig zijn. U bent van harte welkom.
 • In de avond wordt om 19.00 uur Palmzaterdag gevierd. Na de viering kunt u een gewijd palmtakje mee naar huis nemen.
 • In onze kerk vindt het H. Paastriduüm plaats. Het begint op Witte Donderdag en loopt tot en met Paaszondag. De viering op Witte Donderdag is om 19.00 uur.
 • Op Goede Vrijdag 15 april vindt om 19.00 uur de kruisverering plaats. U kunt een bloem meenemen.
 • De Paaswake zal plaatsvinden op zaterdag 16 april om 21.30 uur.
 • Op Eerste Paasdag is de viering om 9.15 uur.
 • Op maandag 18 april, Tweede Paasdag, is in de Claraparochie alleen in Langeraar een Eucharistieviering om 10.00 uur.
 • Op zondag 24 april om 11.15 uur worden de communicanten tijdens de viering aan u voorgesteld. Moge zij een goede voorbereiding hebben om mee te kunnen doen met de eucharistieviering.
 • Zondag 8 mei is het Roepingenzondag. Het thema is: “Ik antwoord op wat U in mijn hart hebt gelegd”. Het geheim van elke roeping ligt bij Jezus die ons bemint en op vele wijzen tot ons hart spreekt. Gelovigen worden opgeroepen om in het bijzonder te bidden voor nieuwe priesters, diaconaat en het godgewijde leven.
 • Woensdag 18 mei wordt de Pastorale Raad gehouden. Leden van de werkgroepen komen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema: “Geloofsverdieping”.
 • Op zaterdag 21 mei om 11.00 vindt in onze kerk de Ziekenzalving plaats. In het sacrament van de ziekenzalving ervaren mensen hulp om zich met hun ziekte te verzoenen en daarin gesterkt te worden door de liefdevolle aanwezigheid van Jezus. Op die manier is het een teken dat niemand alleen is, maar dat God nabij is.
 • In de meimaand “Mariamaand” vindt op donderdagavond (5, 12 en 19 mei) om 19.00 uur in onze kerk het rozenkransgebed plaats.

De pastoraatgroep wenst u alle goeds de komende tijd.