Vanaf 1 januari 2020 is door een fusie van de verschillende PCI en van de parochiekernen Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven de PCI H. Clara ontstaan. 

In het Kerkelijk Recht is opgenomen dat een Parochie vertegenwoordigd mag zijn door een PCI. (Vroeger werd dit het armenbestuur genoemd.) 

Doel van de Parochiele Caritas Instelling is om mensen in nood hulp te bieden, ongeacht religie, achtergrond of geaardheid. Dit vooral voor degenen die door omstandigheden geen of tekort hulp krijgen en, ondanks het sociale vangnet van de overheid, in  problemen zijn gekomen. Dit kan zowel binnen de Parochie van de H. Clara als in andere parochies in het Bisdom Rotterdam zijn.

De PCI bekostigt dit o.a. uit de opbrengsten van pacht van de gronden die de PCI bezit. De gronden zijn in het verre verleden o.a. door grondeigenaar W. Ontzigt aan de Parochie en PCI van Langeraar nagelaten. 

De leden van het bestuur van de PCI  voor een periode van vier jaar benoemd door de Bisschop, met de mogelijkheid tot een verlenging van maximaal vier jaar.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende parochianen;

Ton den Haan (Langeraar) voorzitter, Marcel van Tol (Langeraar), grond en pachtzaken, Jolanda Mank (Langeraar), secretaris, Aart Rietveld (Noorden) en Anita van der Poel(Langeraar) beiden penningmeesters, John Kempen (Aarlanderveen) en Kees Schutter (Nieuwkoop) beiden diaconie. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak en aandachtsgebied, maar besluiten neemt het bestuur gezamenlijk.

Daarnaast zijn drie zogenaamde lokale werkgroepen caritas (LWC)gevormd, die door het bestuur zijn benoemd. Dit met de intentie om zo dicht mogelijk in de parochiekernen vertegenwoordigd te zijn en daar de “ogen en oren” te zijn van het bestuur. Ook wordt gevraagd problemen te signaleren en hulp verlenen binnen de afspraken die zijn gemaakt met het bestuur. Teneinde problemen te signaleren worden o.a contacten gelegd en onderhouden met pastoraal werkers, de beheer commissies van de parochie, wijkcontacpersonen van de parochie, scholen, artsen, maatschappelijk werkers en verenigingen. 

Per 1 juli a.s. neem ik afscheid van het bestuur van de PCI H. Clara, waar ik ruim 11 jaar (door de fusie is de termijn van maximaal 8 jaar verlengd) met veel voldoening van deel uit van mocht maken en zal Marcel van Tol de taak van voorzitter op zich nemen.  Ik ben dankbaar voor de leerzame jaren, het gestelde vertrouwen, de collegialiteit van de zeer gemotiveerde mede (oud) bestuursleden en de vele andere contacten zoals de pachters, parochiebestuur, Bisdom, gemeente, provincie, waterschappen etc. Ook is voor mij  heel duidelijk gebleken dat je alleen met elkaar en  gezamenlijk de beste resultaten bereikt. Dat geeft ook enorm veel voldoening.

Ik wens een ieder het allerbeste voor de toekomst.

Door: Ton den Haan

In de gemeente Nieuwkoop is sinds enkele jaren stichting O.N.E. (omzien naar elkaar) actief. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende kerken en kerkgenootschappen om met elkaar hulp te bieden. Met de PCI H. Clara is al contact gelegd en de bedoeling is dat de PCI op enigerlei wijze ook met deze stichting kan overleggen c.q. samenwerken.