Openingszang 

 

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Heer ontferm U

Heer ontferm U 3x

Christus ontferm U 3x

Heer ontferm U 3x

 

Eerste lezing: 2 Kon. 4, 8-11.14-16a

Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.

Uit het tweede boek der Koningen.

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem.
Daar woonde een welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten.
En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot:
“Luister eens, ik heb gemerkt, dat hij die altijd bij ons aan huis komt, een heilige man Gods is.
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen
en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp in zetten;
als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen.”
Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam,
kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen.
Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht:
“Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?”
Gechazi antwoordde: “Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud.” Toen zei Elisa: “Roep haar.”
De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan.
En Elisa zei: “Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.”

Woord van de Heer.
al: Wij danken God.

 

Antwoordpsalm 89: 

Misericordias Domini in aeternum cantabo  2x

Wat de liefde van de Heer heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds van uw trouw getuigen.

Misericordias Dominum In aeternum cantabo

Uw liefde blijft U altijd geven, wie in de hemel is als U

Misericordias Dominum In aeternum cantabo

Van U is de hemel, van U de aarde, door U gegrond

Misericordias Dominum In aeternum cantabo

Gelukkig die in het licht van Uw nabijheid staan, die jubelen om Uw naam

Misericordias Dominum In aeternum cantabo

Tweede lezing: Rom. 6, 3-4.8-11

Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een
nieuw leven zouden leiden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
Gij weet dat de doop waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven,
opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden,
zoals Christus, die door de macht van zijn Vader
uit de doden is opgewekt.
Indien wij dan met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven;
want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen,
niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood, die Hij gestorven is,
heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde;
het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen.
Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde
en levend voor God in Christus Jezus.

Woord van de Heer.
al: Wij danken God.

Halleluja

Halleluja (4x)

Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog 

verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
Halleluja (4x)

Evangelie: Mt. 10, 37-42

Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u
opneemt, neemt Mij op.

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
Lof zij U, Christus.

 

Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,  is Mij niet waardig;
wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen,
en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt,
neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt,
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker koud water geeft,
omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”
Woord van de Heer.
al: Wij danken God.

Na evangelie Door mensen beleefd

Door mensen beleefd, verteld en geschreven, Gods woord om te leven (2x)

 

Lied naar evangelie God is die goed is

God is die goed is

 

Refrein

God is die goed is

Woorden van liefde doet,

Vrede voor mensen is,

Tijd geeft van leven (2x)

 

Zoals een adelaar jongen op vleugels draagt, draagt hij zijn mensen als vrienden op handen. 

Licht in hun ogen gunt hij de levenden, wonen in stilte doet hij de doden

 

Refrein (1x)

 

Zolang er woorden tussen de mensen zijn is Hij te horen en sprekend nabij.

Nooit en te nimmer gaat hij geborgen, dichtbij en ver is Hij van ons vandaan

 

Refrein (2x)

 

Voorbede

Heer ontferm U (3x)

 

Onze Vader: 

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, Uw rijk kome

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

En breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade

 

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid

 

Na vredeswens

Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (2x)

Daar waar liefde heerst en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God met ons  (2x)

 

Slotlied

Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

Jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

Bij gevaar in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

In zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen,

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten,

Ga met God en Hij zal met je zijn.