PCI is de afkorting van Parochiële Caritas Instelling, in het verleden armenbestuur genoemd. De doelstelling is echter hetzelfde gebleven; vanuit het Christelijk geloof materiele en/of financiële hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging.

Nadat de overheid steeds meer een sociaal vangnet creëerde voor de samenleving, hield dat in dat steeds minder een beroep werd gedaan op de  kerkelijke instanties. Toch blijkt dat ook in deze tijd mensen tussen wal en schip vallen. In die gevallen probeert de PCI een rol in te vervullen en hulp te verstrekken.

In het Kerkelijk Recht is opgenomen dat binnen een parochie één parochiebestuur en één PCI bestuur is. Beide besturen zijn verantwoording schuldig aan het Bisdom.

Na de fusie van de parochies naar de parochie Heilige Clara heeft het enige tijd geduurd voordat de fusie van de PCI-en een feit was. In goed onderling overleg met de PCI en van de verschillende kernen en ondersteund door het Bisdom  heeft dit tot de fusie geleid.

Eind juli heeft de Bisschop per decreet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de fusie vastgesteld.

Het nieuwe bestuur van de PCI H. Clara parochie bestaat uit: Ton den Haanf (voorzitter), Jolanda Mank (secretaris), Aart Rietveld (penningmeester),  Anita van der Poel (penningmeester), Marcel van Tol (grond en pachtzaken) en John Kempen (diaconie). 

De intentie is om dit jaar de vorming van de lokale werkgroepen in de kernen van de parochie af te ronden. De lokale werkgroepen vangen de signalen van noden binnen hun kern op en zorgen voor hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Later komen wij terug om de samenstelling van de werkgroepen aan U bekend te maken en zullen zij zich ook voorstellen.

door: Ton den Haan (namens het bestuur van de PCI)