Beste parochianen,

Op welke wijze behouden en versterken we de vitaliteit van onze kerk (-gemeenschap)? Wij nodigen u uit om hierover van gedachten te wisselen op zondag 10 maart 2019.  Na afloop van de viering van 9.15 uur hopen wij u te ontmoeten in onze Orangerie. 

Tijdens deze bijeenkomst staat bovenstaande vraag centraal.  Onze gemeenschap is een hechte gemeenschap. Met elkaar houden we nog steeds onze parochiekern in stand. We mogen vaak een beroep doen op ons zeer trouwe vrijwilligerskorps. Toch ontkomen wij ook niet aan de vraag: Hoe gaat de toekomst eruit zien? We moeten met z’n allen nadenken over de toekomst.  Hoe kunnen we als parochiekern voortbestaan, op financieel gebied en op het gebied van menskracht. 

Als we kijken naar onze groep vrijwilligers gebiedt de realiteit ons te zeggen dat veel van onze vrijwilligers al aardig op leeftijd zijn, wat overigens niets afdoet aan hun voortreffelijke inzet voor onze kerk. Het vinden van nieuwe vrijwilligers wordt echter steeds moeilijker. Als we kijken naar onze financiële toekomst, kunnen we alleen maar constateren dat deze ons zorgen baart. De afgelopen maanden is er al een aantal bijeenkomsten geweest, waarin het bestuur van de Claraparochie samen met de besturen van alle parochiekernen van gedachten heeft gewisseld, om zo tot een gezamenlijk gedragen visie op de kerkgebouwen te komen. Financieel gezien is het heel moeilijk om gebouwen te onderhouden. Op de lange duur zal dit niet vol te houden zijn, gezien het feit dat met het afnemen van het aantal bij de kerk aangesloten parochianen ook de inkomsten zullen dalen. Deze tendens is nu al goed zichtbaar. Begrotingen zijn niet meer sluitend te krijgen en grote onderhoudswerkzaamheden, waar sommige kerkgebouwen echt aan toe zijn, zijn financieel gezien dermate ingrijpend dat het bijna niet meer verantwoord is, dergelijke grote uitgaven te doen.  Maar wat dan?

Op de bijeenkomst op 10 maart zullen zowel uw eigen beheerscommissie als bestuursleden van de Claraparochie aanwezig zijn. Met elkaar zullen we u het eerlijke verhaal vertellen, o.a. een verhaal van krimp, een verhaal dat vertelt dat in 2030 het aantal kerkgangers dat nu nog regelmatig een kerk bezoekt, met drie/vierde zal zijn afgenomen. Ooit zullen we keuzes moeten maken. Welke dat zullen zijn?  Dat is nu nog niet te zeggen, maar we willen u graag meenemen in deze besluitvorming.

Daarom stellen wij het op prijs als u op 10 maart aanwezig wilt zijn op deze bijeenkomst. Noteert u deze datum in uw agenda?

Met vriendelijke groet,

Beheerscommissie parochiekern H. Johannes’ Geboorte