In het begeleidende schrijven bij de actie kerkbalans 2018 is reeds aangegeven dat, in samenwerking met de dorpsraad Langeraar, het bestuur voornemens is om een werkgroep op te richten, die zich zal bezig houden met acties ter financiering van het groot onderhoud van de kerktoren en het benaderen van mensen in het kader van zelfwerkzaamheid, om daarmee de uitgaven aan groot onderhoud te beperken. In dit kader is het bestuur uitgenodigd om een presentatie te houden op de jaarvergadering van de dorpsraad Langeraar. Deze is op dinsdag 13 maart in de Parola (voorheen het parochiehuis) te Langeraar, aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar om 19.30 uur.  Alle parochianen die geïnteresseerd zijn in het voorgenomen groot onderhoud aan de kerktoren zijn van harte welkom. Ton Akerboom en Giel van Rijn zullen een presentatie houden over de geschiedenis van de Heilige Adrianuskerk en de voorgenomen werkzaamheden.