Op zaterdag 10 juni wordt er een tweede collecte gehouden voor de PCI.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) probeert mensen te helpen die om een of andere reden in financiële problemen zijn gekomen. Het gaat vooral om één ouder gezinnen, of bij mensen die zonder werk thuis zitten. In de meeste gevallen kunnen ze de huur niet meer betalen en worden dan uit de huurwoning geplaatst. In zulk soort gevallen kunnen ze een beroep doen op de PCI welke gaat kijken voor financiële steun in de vorm van een overbrugging en of een renteloze lening. Ook rond de kersttijd besteden we aandacht aan de mensen die dat nodig hebben.

Als u meent dat uzelf of een parochiaan een beroep wenst te doen op de PCI dan kunt u zich richten tot een van onze PCI leden.

Namens de PCI leden:

Ina Tersteeg voorzitter
André Bos secretaris
John Akerboom penningmeester
Petra van de Berg lid
Truus Hassing-van Tol lid