Parochiële Caritas Instelling

Het bestuur van Parochiële Caritatieve Instelling bestaat uit vijf vrijwilligers, die zijn benoemd door het Bisdom Rotterdam. De PCI (het vroegere armenbestuur) komt hoofdzakelijk aan haar financiële middelen door nalatenschappen en deels door giften en collecten.

Met de rente- en pachtopbrengsten kunnen mensen in (acute) financiële nood, ongeacht geloof of afkomst, geholpen worden, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan eenmalige geldelijke steun bij ziekte, ouderdom of werkeloosheid. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten in of vanuit de parochie Nieuwveen. Alle aanvragen worden discreet en zorgvuldig behandeld.

Voorzitter: Erwin Teunissen             tel 0172-539361  e-mail  pci.h.nicolaas@gmail.com

Secretaris: Tanja van den Berg         tel 0172-538034 e-mail pci.h.nicolaas@gmail.com