IPCI “De Mantel” 

De IPCI  is een instelling binnen de parochiekerngemeenschappen Nieuwkoop Noorden en Woerdense Verlaat en staat voor Inter Parochiële Caritas Instelling.  De IPCI heeft als doel om binnen en buiten de geloofsgemeenschap van de parochies  elkaar te ondersteunen en, daar waar gewenst hulp  te bieden, binnen de grenzen die het Bisdom stelt.

Wat doet de IPCI praktisch gezien?
De IPCI probeert  mensen in acute financiële nood te ondersteunen door middel van  (eenmalige) giften of financiële ondersteuning van personen of gezinnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: toelage brandstof, wasmachine, voedsel.

Voor wie is de IPCI?
De IPCI helpt in principe iedereen, ongeacht geloof of afkomst, woonachtig binnen de Parochiekernen  Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat ,die in tijdelijke financiële nood verkeert.
Een aanvraag kan door iedereen worden ingediend, zowel voor eigen nood als de nood van bekende of familielid. Alle aanvragen worden zorgvuldig gewogen en discreet beoordeelt. Er wordt ook gekeken naar andere steunfondsen of oplossingen

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd door de rente van de gelden die opgebracht zijn door onze voorouders in het armenfonds en de jaarlijkse collecte.
Verder zijn wij afhankelijk van de giften die wij ontvangen.
Een financiële donatie is altijd welkom op giro 34.64.72.598 t.n.v. IPCI “De Mantel”.

De IPCI bestaat uit vijf leden:

Bestuurslid functie Telefoonnummer
Hanriëtte Brouwer (voorzitter) (onbekend)
Kees Schutter ( Secretaris) (onbekend)
Martien van Noordenburg ( Penningmeester) (onbekend)